APLINKOSAUGOS AUDITAS IR KONSULTACIJOS:

 Auditas. Atliekame įmonių atitikimo privalomiesiems aplinkosaugos reikalavimams auditus.
 Konsultacijos. Konsultuojame įmones dėl aplinkosaugos ataskaitų ir apskaitų rengimo pagal naujausius galiojančius teisės aktų reikalavimus. 
 Mokymai. Teikiame individualius mokymus įmonių darbuotojams dėl aplinkosaugos apskaitų rengimo. 

APLINKOSAUGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

Gamintojams ir importuotojams:

Registruojame Gamintojų ir importuotojų sąvade;
Ruošiame privalomuosius dokumentus - aplinkosaugos apskaitų vedimo tvarkas, aprašus bei įsakymus. 
Vedame pakuočių, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos; transporto priemonių ir  alyvų apskaitas ir teikiame ataskaitas atsakingoms institucijoms;
Pildome Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas.

Cheminių medžiagų importuotojams, platintojams, gamintojams bei naudotojams:

 Rengiame cheminių medžiagų ir preparatų suvestines.
  Duomenis vedame į AIVIKS sistemą. 

Įmonėms, kurių veikloje susidaro atliekos:

Pildome atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus;
Rengiame atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitas ir teikiame atsakingoms institucijoms;
Pildome paraiškas registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre.

KITA:

Konsultuojame dėl taršos leidimų (TIPK) bei poveikio aplinkai vertinimo (PAV).
Dalyvaujame ir atstovaujame klientą patikrinimuose, kuriuos atlieka institucijos, atsakingos už valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę.