2018-02-01 Ką daryti, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS)?

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras patvirtino įsakymą:

„Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“

Šis tvarkos aprašas taikomas procedūroms, susijusioms su gamintojų ir importuotojų registravimu, gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymu ir ataskaitų teikimu, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymu,  gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos licencijavimu, licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų, atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų derinimu ir teikimu naudojantis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS), kai nėra techninių galimybių naudotis ir (ar) vykdyti duomenų teikimą GPAIS.

Kaip elgtis atsiradus techniniams trikdžiams GPAIS sistemoje:

Gamintojai ir importuotojai, licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai, atliekų darytojai ir tvarkytojai ir kiti GPAIS duomenų teikėjai GPAIS techninio sutrikimo ar neveikimo metu duomenis ir informaciją, kuriuos būtina suvesti į GPAIS, pažymi ir saugo popieriniame arba elektroniniame formate laisva forma arba pildo dokumentus ar formas, kurias reikalauja pildyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniai teisės aktai (pvz., tarptautiniai atliekų vežimai).

Daugiau skaitykite LR įstatyme: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b